Thẻ:

TÓM TẮT: Linh Thú Hàng Hiệu sẽ đổ bộ khắp ĐTCL và Yasuo Long Kiếm Tí Nị – Hàng Hiệu sẽ là linh thú đầu...